Czym jest sąd rejestrowy? Jest to wydział gospodarczy sądu rejonowego, który zajmuje się prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego. Do rejestru tego wpisywane są informacje dotyczące spółek prawa handlowego. W praktyce sąd ten sprawuje nadzór nad formalną zgodnością działań korporacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców w związku z funkcjonowaniem spółek handlowych. W szczególności chodzi tu o łamanie procedur związanych z podejmowaniem uchwał przez zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Naruszanie reguł obowiązujących przy podejmowaniu tych uchwal może mieć wpływ na ich ważność i skuteczność. Aby mieć pewność co do tego, że zachodzące w firmie procesy są efektywne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa , warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Rodzaje spółek

W związku z tym, iż sąd rejestrowy bada procesy związane z korporacyjnym aspektem funkcjonowania spółek, powstaje pytanie o to, kto może reprezentować spółkę przed tym sądem. Reprezentować, czyli występować i działać w jej imieniu. Zależy to w dużej mierze od tego o jakim rodzaju spółki mówimy. Jeżeli jest ona spółką kapitałową tzn. spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to reprezentuje ją zarząd. Precyzyjne ustalenia co do zasad związanych z reprezentacją takiej spółki powinny być uregulowane przez jej twórców lub udziałowców w stosownych aktach korporacyjnych spółki z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.

Jak wygląda sprawa reprezentowania w przypadku spółek osobowych? Istnieje tu kilka możliwości. Co do zasady spółki te są reprezentowane przez ich wspólników. W przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych mamy do czynienia z rozróżnieniem na dwa typy wspólników. Pierwsi z nich, czyli komplementariusze, mają prawo do reprezentacji spółki w różnych urzędach, także w sądzie. Natomiast komandytariusze czy akcjonariusze są jedynie wspólnikami biernymi, wyłączonymi od prowadzenia spraw spółki – nie mogą oni reprezentować spółki.

W każdym przypadku prawidłowo umocowani reprezentanci spółek mogą powierzyć zadanie reprezentacji Spółki pełnomocnikowi , który w ich zastępstwie przeprowadzi planowane przedsięwzięcie. Stosowne umocowanie może dotyczyć zastępstwa Spółki przed sądami jak i przed organami administracji publicznej.

CategoryBlog

© 2016 - Tomasz Staszak - powered by MotivLab

logo-footer-kancelaria-tomasz-staszak